9 hours ago on 29 September 2014 @ 8:16pm + 52,312 notes
via cheekist (originally all-effects)
9 hours ago on 29 September 2014 @ 8:15pm + 46,250 notes
via cheekist (originally vgypsy)
1 day ago on 28 September 2014 @ 10:55am + 2,023 notes
via quierovertemaas (originally chasingfortunes)
1 day ago on 28 September 2014 @ 10:53am + 77,269 notes
via cheekist (originally elit-efashion)
1 day ago on 28 September 2014 @ 10:35am + 30,551 notes
via cheekist (originally vinstage)
1 day ago on 28 September 2014 @ 10:35am + 39,991 notes
via cheekist (originally backspaceforward)
1 day ago on 28 September 2014 @ 10:29am + 12,311 notes
via cheekist (originally kseniablog)
1 day ago on 28 September 2014 @ 10:29am + 42,366 notes
via cheekist (originally kendall-kyliee)
5 days ago on 24 September 2014 @ 6:35pm + 85,710 notes
via c-anxieux (originally milkandsocks)

c-anxieux:

ahj quiero ese pintalabios

1 week ago on 21 September 2014 @ 11:46pm + 1,736 notes
via cheekist (originally josephtran)